نویسنده = سید سعید محتسبی
بررسی تأثیر نانو ذرات روی خواص روغن موتور و میزان عملکرد آن در کاهش سایش

دوره 24، شماره 24، مهر 1390، صفحه 3-12

احسان اله اتفاقی؛ حجت احمدی؛ علیمراد رشیدی؛ سید سعید محتسبی؛ رضا سلطانی


شبیه‌سازی ارتعاشات موتور دیزل با مخلوط‌های سوخت بیودیزل و دیزل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 23، شماره 23، تیر 1390، صفحه 22-31

احمد تقی زاده علی سرایی؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ سید سعید محتسبی؛ محمد کاظمی