نویسنده = رضا سلطانی
بررسی تأثیر نانو ذرات روی خواص روغن موتور و میزان عملکرد آن در کاهش سایش

دوره 24، شماره 24، مهر 1390، صفحه 3-12

احسان اله اتفاقی؛ حجت احمدی؛ علیمراد رشیدی؛ سید سعید محتسبی؛ رضا سلطانی


رویکردی جدید در طراحی و شبیه سازی مدار روانکاری موتور

دوره 18، شماره 18، فروردین 1389، صفحه 12-19

رضا سلطانی؛ جعفر قربانیان