نویسنده = حجت احمدی
بهینه‌سازی عملکرد موتور تراکتور با مخلوط سوخت زیستی، دیزل و اتانول به روش سطح پاسخ

دوره 29، شماره 29، دی 1391، صفحه 15-24

زینب شعبانی؛ شاهین رفیعی؛ برات قبادیان؛ حجت احمدی


بررسی تأثیر نانو ذرات روی خواص روغن موتور و میزان عملکرد آن در کاهش سایش

دوره 24، شماره 24، مهر 1390، صفحه 3-12

احسان اله اتفاقی؛ حجت احمدی؛ علیمراد رشیدی؛ سید سعید محتسبی؛ رضا سلطانی


پایش وضعیت موتور دیزل با تحلیل روغن به روش منطق فازی

دوره 19، شماره 19، تیر 1389، صفحه 9-18

دینا علیزاده؛ حجت احمدی